Algemene voorwaarden

Deze voorwaarden & condities zijn voor het laatst geüpdatet op mei 13, 2021

1. Inleiding

Deze voorwaarden en voorwaarden zijn van toepassing op deze site en op de transacties die betrekking hebben op onze producten en diensten. Je kunt gebonden zijn aan overeenkomsten contracten in verband met je relatie met ons of met producten of diensten die je van ons ontvangen. Indien bepalingen van de aanvullende overeenkomsten in strijd zijn met bepalingen van deze voorwaarden, zullen de bepalingen van die aanvullende overeenkomsten hebben.

2. Bindend

Door je te verbieden bij, toegang te verkrijgen tot van het gebruik te maken van deze site, stem je er mee in gebonden te zijn aan de onderstaande voorwaarden en condities. Het gebruik van deze site dat je kennis hebt gemaakt van deze voorwaarden en voorwaarden en deze gemaakt. In specifieke gevallen kunnen wij je ook vragen uitdrukkelijk in te stemmen.

3. Elektronische communicatie

Door deze site te gebruiken of door op digitale wijze te communiceren, stem je ermee in en erken je dat wij digitaal met je kunnen communiceren via onze site of door je een e-mail te sturen, en stem je ermee in dat alle overeenkomsten , kennisgevingen, makingen en andere mededelingen die wij verstrekken, voldoen aan alle wettelijke verplichtingen, met alle mededelingen van digitaal maar niet beperkt tot het verplichten dat deze mededelingen schriftelijk verstrekken.

4. Intellectueel eigendom

Wij van onze licentiegevers gebruiken en beheren van alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten op de site en de gegevens, informatie en andere bronnen die worden weergegeven door van toegankelijk zijn op de site.

4.1 Alle rechten zijn voorbehouden

aanvraag er bij specifieke inhoud anders is aangegeven, wordt je geen licentie van enig ander recht op grond van auteursrechten, auteursrechten, octrooien van andere intellectuele eigendomsrechten. Dit betekent dat je zonder onze site geschreven geen inhoud van deze vorm dan ook gebruikt, kopiëren, reproduceren, uitvoeren, weergeven, opnemen in enig elektronisch medium, wijzigen, reverse-engineeren, decompileren, overdragen, downloaden , verzenden, te gelde maken, verkopen, op de markt brengen van commercial, namens en alleen voor zover anders bepaald in regelingen van opgelegd recht (zoals het richtenrecht).

5. Eigendom van derden

Onze site kan hyperlinks van andere verwijzingen naar sites van andere partijen bevatten. Wij controleren van beoordelen de inhoud van sites van andere doelen vanaf deze site wordt gelinkt niet. Producten van diensten die worden aangeboden, zijn door andere toepasselijke voorwaarden en condities van die derden. De beschrijving van het materiaal op deze sites worden niet noodzakelijkerwijs door ons gedeeld of onderschreven.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor de privacypraktijken van de inhoud van deze sites. Je draagt alle risico's verbonden aan het gebruik van deze sites en alle verwante diensten van derden. Wij omvatten geen enkele verlies van schade, op welke wijze dan ook ontstaan, die het gevolg is van door jou zelf gemaakte persoonsgegevens aan derden.

6. Verantwoordelijk gebruik

Door onze site te bezoeken, stem je ermee in deze te gebruiken voor de eerder bestemde is en zoals toegestaan door deze voorwaarden, toekomstige toekomstige overeenkomsten met ons, en door toegepaste wetten, regels en algemeen aanvaarde online en richtlijnen. Je mag site of onze website gebruiken voor het gebruik, publicatie diensten van onze materiaal dat bestaat uit computersoftware; gegevens van onze activiteiten voor direct-marketing site en geen systematische van de basisverzamelingsactiviteiten uitvoeren op van in verband met onze site.

Het is ten strengste verboden activiteiten te ontplooien van kunnen toebrengen aan de site van de werking, de beschikbaarheid van de toegankelijkheid van de site plooien.

7. Indienen van ideeën

Verstuur aan ons geen ideeën, uitvindingen, auteursrechtelijk beschermde werken, of andere informatie die kan worden beschouwd als je eigen intellectuele eigendom, tenzij we eerst een overeenkomst hebben ondertekend betreffende het intellectuele eigendom van over de geheimhouding. Als je de inhoud kunt gebruiken, te reproduceren, op te slaan, aan te passen, te publiceren, te vertalen en te distribueren in alle bestaande van toekomstige mediavormen.

8. Beëindiging van gebruik

Wij kunnen, naar eigen inzicht, de toegang tot de site van de website, tijdelijk of permanent, of stopzetten. Je stemt ermee in dat wij niet aansprakelijk zijn jegens een derde partij voor een dergelijke wijziging, opschorting of stopzetting van je toegang tot het gebruik van de site van enige inhoud je mogelijk gedeeld op de site. Je hebt geen rechten op enige compensatie van andere betaling, zelfs niet indien geen functies, instellingen en/of inhoud die je hebt bijgedragen aan je bent gaan vertrouwen, permanent verloren. Je mag geen toegangbeperkende maatregelen op onze site proberen te realiseren.

9. Garanties en aansprakelijkheid

Niets op een garantiebepaling van zal sluiten waarvan het onrechtmatig zou zijn om deze te voorkomen van te sluiten. Deze site en alle inhoud op de site worden aangeboden op een "zoals het is" en "zoals beschikbaar" basis en kunnen onnauwkeurigheden van typografische fouten bevatten. Wij verwerpen uitdrukkelijk alle garanties van welke uitdrukkelijke aard dan ook, oraal uitdrukkelijk van impliciete, met betrekking tot de aard, van de Inhoud. Wij niet dat:

  • deze site van onze inhoud aan je eisen zal voldoen;
  • deze site beschikbaar zal zijn op een ononderbroken, tijdige, veilige of foutloze basis.

Niets op deze site is bedoeld als juridisch, financieel of medisch advies van welke aard kan worden beschouwd. Indien je advies nodig hebt dien je een deskundige te raadplegen.

De volgende bepalingen van dit artikel zijn van toepassing voor zover maximaal toegestaan door de toekomstige wetgeving van dit artikel uitsluiten in het kader van de wet. In geen geval zijn wij aansprakelijk voor directe of indirecte schade je toegang tot, van gebruik van onze site.

ontstaan in een aanvullend contract vastgelegd anders is bepaald, is onze maximale schade ten opzichte van jou voor alle schade die voortvloeit uit of verband met de site van en die diensten via de site op de markt worden gebracht van verkocht, zeker de zekerheid die aansprakelijkheidsverplichtingen, beperkingen tot de totale prijs die je aan ons betaald om dergelijke producten van diensten te kopen of om de site te gebruiken. Een dergelijke beperking is van toepassing op al je vorderingen van elke soort en aard.

10. Privacy

Om toegang te krijgen tot onze site en/of toegang te krijgen tot informatie over uzelf te verstrekken als onderdeel van het registratieproces. Je stemt ermee in dat je gedetailleerde informatie correct en actueel is.

We hebben beleid ontwikkeld om alle mogelijk te maken over privacy te ondervangen. Zie voor meer informatie onze Privacyverklaring en ons Cookiebeleid.

11. Toegankelijkheid

Wij spannen ons in om de inhoud die wij aanbieden te maken voor personen met een handicap. Als je een handicap en kennis te stellen hebt met een gedetailleerde beschrijving van het probleem dat je ondervond. Indien het probleem gemakkelijk kan worden vastgesteld en opgelost met behulp van de in de sector gebruikte informatietechnologie en -technieken, zullen wij het probleem spoedig oplossen.

12. Exportbeperkingen / Naleving van wetgeving

Toegang tot de site is verboden voor bezoekers gebieden van landen waar de inhoud van de aankoop van de producten van diensten die op de site illegaal wordt verkocht. Je mag deze site niet gebruiken in strijd met de exportwetten en -voorschriften van de Verenigde Staten.

13. Opdracht

Je kunt geen van je rechten en/of verplichtingen onder deze voorwaarden en condities geheel van verboden toewijzen, overdragen van uitbesteden aan een derde partij zonder onze schriftelijke overeenkomst. Elke overdracht die in strijd is met deze afdeling, is nietig en nietig.

14. Inbreuken op deze voorwaarden en condities

Onverminderd onze andere rechten op grond van deze voorwaarden, kunnen wij, indien je deze voorwaarden op enige wijze scheden, de maatregelen nemen die wij passend zijn om de schending aan te pakken, waaronder het tijdelijk van permanente opschorten van je toegang tot de site, contact opnemen met je internetprovider met het verzoek je toegang tot de site te blokkeren, en/of door juridische stappen tegen je ondernemen.

15. Overmacht

Met uitzondering van betaling van een bedrag, geen enkele vertraging van een termijn van uitvoering van uitvoering van haar verplichtingen uit hoofde van deze voorwaarden worden beschouwd als een schending van deze voorwaarden een dergelijke vertraging, verzuim van nalatigheid het gevolg is van een oorzaak die buiten de controle van die partij valt.

16. Vrijwaring

Je gaat ermee akkoord ons te vrijwaren, te verdedigen en schadeloos te stellen van en tegen alle, aansprakelijkheden, schade, verliezen en onkosten, met betrekking tot de schending van deze voorwaarden en toepasselijke wetten, met producten van intellectuele rechten en privacyrechten. Je zult ons onmiddellijk een vergoeding voor schade, verliezen, kosten en uitgaven die verband houden met toekomstige vorderingen.

17. Ontheffing

Het niet afdwingen van een verklaring van afstand van stilzwijgende instemming, en geen invloed hebben op de inhoud deze voorwaarden van enig andere overeenkomst van een deel daarvan, van het recht om alle bepalingen af te dwingen.

18. Taal

Deze voorwaarden en condities zullen volledig worden uitgelegd en uitgelegd in het Nederlands. Alle mededelingen en correspondentie worden uitsluitend in die taal behandeld.

19. Gehele overeenkomst

Deze voorwaarden en condities, samen met onze privacyverklaring en cookiebeleid, vormen de volledige overeenkomst tussen jou en locall.host met betrekking tot je gebruik van deze site.

20. Updaten van deze voorwaarden en condities

Wij kunnen deze voorwaarden en condities van tijd tot tijd updaten. Je bent verplicht om deze voorwaarden en condities regelmatig te controleren op veranderingen van updates. De datum aan het begin van deze voorwaarden en condities is de laatste revisiedatum. Wijzigingen in deze voorwaarden en condities worden van kracht zodra wijzigingen op deze site worden geplaatst. Het gebruik van deze site, na het toepassen van wijzigingen, zal worden beschouwd als de voorwaarden van en gebondenheid aan deze voorwaarden.

21. Rechtskeuze en rechterlijke bevoegdheid

Op deze voorwaarden en condities is het recht van toepassing van de Verenigde Staten. Alle geschillen met betrekking tot deze algemene voorwaarden zijn goedgekeurd in de Verenigde Staten. enig deel van enige bepaling van deze voorwaarden en voorwaarden door een rechtbank van andere autoriteit ongeldig en/of niet-af zaldwingbaar wordt overschreden, dat deel van die bepaling wordt gewijzigd, verwijderd en/of afgedwongen tot zover dat maximaal is toegestaan geven aan de doelstellingen van deze voorwaarden. De overige bepalingen blijven onverlet.

22. Contactinformatie

Deze site is eigendom van en wordt beheerd door locall.host.

Je kan contact met ons opnemen met betrekking tot deze voorwaarden en condities door ons te schrijven of te e-mailen op het volgende adres: [email protected]
3846 Elliot Avenue
Seattle, Washington (WA), 98133

23. Downloaden

Je kan ook onze voorwaarden en condities downloaden als een PDF.