Οροι και Προϋποθέσεις

Οι Όροι και οι Προϋποθέσεις ενημερώθηκαν τελευταία στις Μάιος 13, 2021

1. Εισαγωγή

Οι Όροι και Προϋποθέσεις ισχύουν για τον εν λόγω ιστότοπο και για τις συναλλαγές που σχετίζονται με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας. Ενδέχεται να δεσμευτεί από πρόσθετα συμβόλαια που σχετίζονται με τη σχέση σας με εμάς ή οποιοδήποτε προϊόν ή υπηρεσία που λαμβάνετε από εμάς. Εάν οποιεσδήποτε διατάξεις των πρόσθετων συμβάσεων έρχονται σε αντίθεση με τις οποιεσδήποτε διατάξεις των παρόντων Όρων, οι διατάξεις των λόγω προσθετικών συμβάσεων θα κυριαρχούν και θα υπερισχύουν.

2. Δέσμευση

Με την εγγραφή σας, την πρόσβαση ή τη χρήση αυτού του ιστότοπου, συμφωνείτε με το να δεσμεύεστε από τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις που ορίζονται παρακάτω. Η απλή χρήση του εν λόγω ιστότοπου συνεπάγεται την κατανόηση και την αποδοχή των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων. Σε ορισμένες ειδικές περιπτώσεις, μπορούμε επίσης να ζητήσουμε να συμφωνήσουμε ρητά.

3. Ηλεκτρονική αλληλογραφία

Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο ή επικοινωνώντας μαζί μας με ηλεκτρονικά μέσα, συμφωνείτε και αναγνωρίζετε ότι μπορεί να επικοινωνήσετε μαζί σας ηλεκτρονικά στον ιστότοπό μας ή στέλνοντας ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε εσάς, και συμφωνείτε ότι όλες οι συμφωνίες, ειδοποιήσεις, γνωστοποιήσεις και άλλες διαβιβάσεις που σας παρέχουμε ηλεκτρονικά ικανοποιητικά νομική απαίτηση, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικής απάντησης ότι αυτές οι διαβιβάσεις πρέπει να είναι γραπτές.

4. Διανοητική ιδιοκτησία

Εμείς ή οι δικαιούχοι μας κατέχουμε και ελέγχουμε όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και άλλα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας στους ιστότοπους και τα άλλα δικαιώματα, τις πληροφορίες και τους άλλους πόρους που εμφανίζονται ή είναι προσβάσιμοι στους ιστότοπους.

4.1 Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος

Εκτός εάν το συγκεκριμένο περιεχόμενο υπαγορεύει διαφορετικά, δεν σας παρέχεται άδεια ή άλλο δικαίωμα σύμφωνα με τα Πνευματικά Δικαιώματα, το Εμπορικό Σήμα, το Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας ή άλλα Δικαιώματα Διανοητικής εργασίας. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα χρησιμοποιήσετε, αντιγράψετε, κάνετε, εκτελέσετε, εμφανίσετε, διαίμετε, ενσωματώσετε σε ηλεκτρονικό μέσο, υποβάλετε σε αντίστροφη μηχανική, αποσυμπιλήσετε, μεταφέρετε, κάνετε λήψη, μεταδώσετε, νομισματοποιήσετε, πουλήσετε, προωθήσετε, ή εμπορευματοποιήσετε οποιονδήποτε πόρους του. παρόντα ιστότοπου σε διαφορετική μορφή, χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεσή μας, και μόνο στον βαθμό που ορίζεται διαφορετικά στις διατάξεις του αναγκαστικού δικαίου (όπως το δικαίωμα παράθεσης αποσπάσματος).

5. συμμετέχουν τρίτου μέρους

Ο ιστορικός μας μπορεί να περιλαμβάνει υπερσυνδέσμους ή άλλες αναφορές σε ιστότοπους άλλων μερών. Δεν παρακολουθούμε καθώς ούτε ελέγχουμε το περιεχόμενο των ιστοτόπων άλλων μερών προς τους οποίους παρέχουμε συνδέσμους στους εν λόγω ιστότοπους. Τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες που προσφέρονται από άλλους ιστότοπους αναφέρονται στους ισχύοντες Όρους και Προϋποθέσεις των λόγω τρίτων μερών. Οι απόψεις που εκφράζονται ή το υλικό που εμφανίζεται σε αυτούς τους ιστότοπους, δεν κοινοποιείται ή υποστηρίζεται από εμάς.

Δεν είμαστε υπεύθυνοι για οποιεσδήποτε πρακτικές απορρήτου ή περιεχόμενο αυτών των ιστοτόπων. Αναλαμβάνετε όλους τους κινδύνους που σχετίζονται με τη χρήση αυτών των ιστοτόπων και οποιονδήποτε σχετικών υπηρεσιών τρίτων μερών. Δεν θα δεχτούμε καμία ευθύνη για απώλεια ή ζημία με οποιονδήποτε τρόπο, όπως και αν προκληθεί, ως αποτέλεσμα γνωστοποίησης των προσωπικών σας πληροφοριών σε τρίτα μέρη.

6. Υπεύθυνη χρήση

Με την επίσκεψη στο ιστορικό μας, συμφωνείτε να χρησιμοποιείτε μόνο για τους σκοπούς που προορίζονται και όπως επιτρέπονται από τους παρόντες Όρους, τυχόν πρόσθετες συμβάσεις μαζί μας και τους ισχύοντες νόμους, τροποποιούν και γενικά αποδεκτές διαδικτυακές πρακτικές και οδηγίες του κλάδου. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο ή τις υπηρεσίες μας για εκμεταλλεύεστε, να δημοσιεύσετε ή να διανείμετε άλλο υλικό που αποτελείται (ή συνδέεται με) κακόβουλο υπολογιστών, να χρησιμοποιείτε δεδομένα που συλλέγονται από τον ιστότοπό μας για διαφορετική δραστηριότητα άμεσου μάρκετινγκ, ή να διεξάγετε οποιεσδήποτε συστηματικές ή αυτοματοποιημένες δραστηριότητες συλλογής δεδομένων στο ιστορικό μας ή σε σχέση με αυτόν.

Η συμμετοχή σε οποιαδήποτε δραστηριότητα που προκαλεί ή μπορεί να προκαλέσει βλάβη στον ιστότοπο, ή παρεμβαίνει στην απόδοση, τη διάθεση ή την προστασία του ιστότοπου απαγορεύεται αυστηρά.

7. Υποβολή ιδέας

Μην υποβάλλετε ιδέες, εφευρέσεις, συγγραφές ή άλλες πληροφορίες που μπορούν να θεωρηθούν δική σας διανοητική ιδιοκτησία, εάν θέλετε να παρουσιάσετε, εκτός εάν αρχικά υπογράψετε μια συμφωνία σχετικά με τη διανοητική ιδιοκτησία ή μια σύμβαση εμπιστευτικότητας. Εάν μας το γνωστοποιήσετε χωρίς γραπτή συμφωνία, παραχωρήστε εμάς σε μια παγκόσμια, αμετάκλητη, μη αποκλειστική, χωρίς δικαιώματα χρήσης για δημοσίευση, αποθήκευση, προσαρμογή, σήμανση, μετάφραση και διανομή του περιεχομένου σας σε διαφορετικό υπάρχον ή μελλοντικό μέσο.

8. Λήξη της χρήσης

Ενδέχεται, κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια, ανά πάσα στιγμή, να τροποποιήσουμε ή να διακόψουμε την πρόσβαση, προσωρινά ή μόνιμα στον ιστότοπο, ή έκτοτε σε υπηρεσία. Συμφωνείτε ότι δεν είμαστε υπεύθυνοι για εσάς ή το τρίτο μέρος για τέτοια τροποποίηση, αναστολή ή διακοπή της πρόσβασής σας ή τη χρήση του ιστότοπου ή όποιου περιεχομένου ενδέχεται να έχετε κοινοποιήσει στους ιστότοπους. Δεν θα δικαιούστε καμία αποζημίωση ή άλλη πληρωμή ακόμη και αν ορισμένες λειτουργίες, ρυθμίσεις ή/και ορισμένες Περιεχόμενες στο οποίο έχετε συνεισφέρει ή έχετε βασιστεί, χάνονται μόνοι. Δεν πρέπει να καταστρατηγήσετε ή να παρακαμπώσετε, ή να επιχειρήσετε να καταστρατηγήσετε ή να παρακαμφθείτε τυχόν περιορισμούς στον ιστότοπό μας.

9. Εγγυήσεις και ευθύνη

Τίποτα στην παρούσα ενότητα δεν θα περιορίσει ή θα αποκλείσει την εγγύηση που προκύπτει βάσει νόμου, όπου θα ήταν αθέμιτο να περιοριστεί ή να αποκλειστεί. Ο παρών ιστότοπος και όλο το περιεχόμενο στους ιστότοπους που παρέχονται ΄ως έχει' και 'ως διαθέσιμο' και ενδέχεται να περιλαμβάνουν ανακρίβειες ή τυπογραφικά λάθη. Αποποιούμαστε ρητά όλες τις εγγυήσεις οποιουδήποτε είδους, είτε ρητά είτε σιωπηρά, ως προς τη διάθεση, την ακρίβεια ή την πληρότητα του Περιεχομένου. Δεν παρέχουμε καμία εγγύηση ότι:

  • αυτός ο ιστότοπος ή το περιεχόμενό μας θα πληρώσει τις πληροφορίες σας.
  • Ο εν λόγω ιστότοπος θα είναι διαθέσιμος χωρίς κοπή, έγκαιρα, ασφαλής ή χωρίς σφάλματα.

Οι ιστότοποι δεν αποτελούν ή προορίζονται να αποδώσουν νομικές, οικονομικές ή ιατρικές συμβουλές οποιουδήποτε είδους. Εάν χρειάζεστε συμβουλές, θα πρέπει να συμβουλευτείτε μια κατάλληλη επαγγελματία.

Οι οδηγίες της παρούσας ενότητας θα ισχύουν στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία και δεν θα περιορίζουν ή θα αποκλείουν την ευθύνη μας σε σχέση με κάθε θέμα που ήταν αθέμιτο ή παράνομο για εμάς να περιορίσουμε ή να αποκλείσουμε την ευθύνη μας. Σε καμία περίπτωση δεν είμαστε υπεύθυνοι για οποιεσδήποτε άμεσες ή έμμεσες ζημίες (συμπεριλαμβανομένων τυχόν ζημιών για απώλεια κερδών ή εσόδων, απώλεια ή καταστροφή δεδομένων, λογισμικό ή βάση δεδομένων, απώλεια ή βλάβη ιδιοκτησίας ή δεδομένα) που προκλήθηκαν από ένα τρίτο μέρος και προκύπτουν από την πρόσβασή σας στο ιστοτόπο μας ή τη χρήση του.

Εκτός από τον βαθμό που υπάρχει πρόσθετη σύμβαση ρητώς ορίζεται διαφορετικά, η μέγιστη ευθύνη μας απέναντί σας για όλες τις ζημιές που προκύπτουν από ή σχετίζονται με τους ιστότοπους ή τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προωθούνται ή πωλούνται μέσω του ιστότοπού μας, από τη μορφή νομικής δράσης που επιβάλλει την ευθύνη (είτε σε σύμβαση, ίδια κεφάλαια, αμέλεια, μελετημένη συμπεριφορά, αδικοπραξία ή) θα περιορίζεται στην άλλη τιμή που μας πληρώσατε για να αγοράσετε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες ή να χρησιμοποιήσετε τον ιστότοπο. Το εν λόγω όριο θα ισχύει συνολικά για όλες τις αξιώσεις, τις ενέργειες και τις αιτίες σας κάθε είδους και φύσης.

10. Απόρρητο

Για να αποκτήσετε στον τόπο μας ή / και στις υπηρεσίες μας, ενδέχεται να ζητήσετε να παραθέσετε ορισμένες πληροφορίες για τον εαυτό σας στο πλαίσιο της διαδικασίας εγγραφής. Συμφωνείτε ότι οποιεσδήποτε πληροφορίες παρέχετε ότι είναι πάντα ακριβείς, ορθές και ενημερωμένες.

έχει αναπτύξει μια πολιτική για την αντιμετώπιση τυχόν ζητημάτων απορρήτου που ενδέχεται να έχετε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στη Δήλωση Απορρήτου και στην Πολιτική Cookies.

11. Προσβασιμότητα

Δεσμευόμαστε να καταστήσουμε το περιεχόμενο που παρέχουμε πρόσβαση σε άτομα με αναπηρίες. Εάν έχετε αναπηρία και δεν μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε οποιοδήποτε τμήμα του ιστότοπού μας λόγω της πηρίας σας, θα πρέπει να μας ενημερώσετε για μια λεπτομερή περιγραφή του ζητήματος που αναφέρατε. Εάν το ζήτημα είναι εύκολα αναγνωρίσιμο και επιλύσιμο σύμφωνα με τα εργαλεία και τις τεχνικές τεχνολογίας πληροφοριών βιομηχανικών προτύπων, που θα επιλυθούν αμέσως.

12. Εξαγωγή Περιορισμών / Νομικής Συμμόρφωσης

Απαγορεύεται η πρόσβαση στον ιστότοπο από περιοχές ή χώρες το Περιεχόμενο ή η των προϊόντων ή υπηρεσιών που πωλούνται στις αγορές όπου είναι παράνομη. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτόν τον ιστότοπο κατά την παράβαση των νόμων και κανονισμών που ισχύουν για τις εξαγωγές του Ηνωμένες Πολιτείες.

13. Εκχώρηση

Δεν μπορείτε να παρέχετε, να μεταβιβάσετε ή να αναθέσετε σε υπεργολαβία από τα δικαιώματα και / ή να μην υποβάλετε αίτηση βάσει αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων, εν όλω ή εν μέρει, σε κάθε τρίτο μέρος χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεσή μας. Οποιαδήποτε υποτιθέμενη ανάθεση κατά παράβαση αυτής της Ενότητας θα είναι εξ αρχής ακύρωσης.

14. Παραβιάσεις των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων

Με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων μας βάσει των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων, εάν παραβιάσετε τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις με οποιονδήποτε τρόπο, ενδέχεται να προβούμε σε ενέργειες που κρίνουμε κατάλληλες για την αντιμετώπιση της παραβίασης, συμπεριλαμβανομένης της προσωρινής ή οριστικής αναστολής της πρόσβασής σας στον επισκέπτη. , της επικοινωνίας με τον πάροχο υπηρεσιών διαδικτύου σας για να ζητήσουμε τον αποκλεισμό της πρόσβασής σας στους ιστότοπους ή/και να προβούμε σε νομικές ενέργειες εναντίον σας.

15. Ανωτέρα βία

Εκτός από τις επιβαρύνσεις καταβολής χρημάτων βάσει του παρόντος, καμία καθυστέρηση, αποτυχία ή παράθεση οποιουδήποτε μέρους να εκπληρώσει ή να τηρήσει οποιοδήποτε άλλο μέρος βάσει του παρόντος δεν θεωρείται παράβαση των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων εάν, και για όσο χρονικό διάστημα, η καθυστέρηση , η αποτυχία ή παράλειψη προκύπτει από την κατηγορία αιτία, πέραν του εύλογου ελέγχου εκείνου του μέρους.

16. Αποζημίωση

Συμφωνείτε να αποζημιώσετε, να υπερασπίζεστε και να μας απαλλάσσετε πάσης ευθύνης, από και έναντι οποιουδήποτε αξιώσεων, υποχρεώσεων, ζημιών, απωλειών και εξόδων, που σχετίζονται με την παράβαση των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων, καθώς και των αιτούντων νόμων, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και των δικαιωμάτων απορρήτου. Θα μας αποζημιώσετε αμέσως για τις ζημιές, τις απουσίες, τα κόστη και τα έξοδά μας που σχετίζονται με, ή προκύπτουν από τέτοιες αξιώσεις.

17. Παραίτηση

Η αδυναμία επιβολής οποιασδήποτε από τις διατάξεις που ορίζονται στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις και Συμφωνίας ή Αδυναμία άσκησης οποιασδήποτε δυνατότητας τερματισμού, δεν θα ερμηνευθεί ως παραίτηση από τις εν λόγω διατάξεις και δεν θα επηρεάσει την εγκυρότητα των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων ή οποιασδήποτε Συμφωνίας ή άλλων. μέρος αυτής, ή το δικαίωμα στη συνέχεια να επιβληθεί κάθε μια από τις διατάξεις.

18. Γλώσσα

Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις θα ερμηνεύονται και θα ορίζονται αποκλειστικά στην Ελληνικά, Μοντέρνα. Οι ειδοποιήσεις και η αλληλογραφία θα αναγράφονται αποκλειστικά σε αυτήν τη γλώσσα.

19. Ολόκληρη η συμφωνία

Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις με τη Δήλωση Απορρήτου και την Πολιτική Cookies αποτελούν τη συνολική συμφωνία ανάμεσα σε εσάς και του locall.host σχετικά με τη χρήση του παρόντος ιστότοπου από εσάς.

20. Ενημέρωση των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων

Ενδέχεται να ενημερώσουμε τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις κατά καιρούς. Είναι υποχρέωσή σας να ελέγχετε περιοδικά τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις για αλλαγές ή ενημερώσεις. Η ημερομηνία που παρέχεται στην αρχή των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων είναι η τελευταία ημερομηνία αναθεώρησης. Οι αλλαγές στους Όρους και Προϋποθέσεις θα τεθούν σε ισχύ μετά την ανάρτηση τέτοιων αλλαγών σε αυτόν τον ιστότοπο. Η συνέχιση της χρήσης του εν λόγω ιστότοπου μετά την ανάρτηση αλλαγών ή ενημερώσεων θα θεωρείται ειδοποίηση για την αποδοχή σας να συμμορφώνεστε και να δεσμεύεστε από τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις.

21. Δικαιοδοσία και Εφαρμοστέο Δίκαιο

Οι παρόντες Όροι και Προθέσεις διέπονται από τους νόμους του Ηνωμένες Πολιτείες. Τυχόν διαφορές που σχετίζονται με τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις υποβάλλονται στη δικαιοδοσία των δικαστηρίων του Η.Π.Α. Εάν οποιοδήποτε τμήμα ή διάταξη των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων κρίνεται από δικαστήριο ή άλλη αρχή ως άκυρη ή/και μη εφαρμογή σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, το εν λόγω τμήμα ή διάταξη που θα τροποποιηθεί, θα διαγραφεί ή/και θα επιβληθεί στο μέγιστο επιτρεπόμενο βαθμό, ώστε να τεθεί σε ισχύ ο σκοπός των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων. Οι άλλες διατάξεις δεν θα επηρεαστούν.

22. Στοιχεία επικοινωνίας

Ο παρόντας ιστότοπος ανήκει και λειτουργεί από την locall.host.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σχετικά με αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις γράφοντας ή στέλνοντάς μας email στην ακόλουθη διεύθυνση: [email protected]
3846 Elliot Avenue
Σιάτλ, Ουάσιγκτον (WA), 98133

23. Λήψη

Μπορείτε επίσης να κατεβάσετε τους Όρους και Προϋποθέσεις σε μορφή PDF.